Visie en missie

Visie:

De visie van de NOBCO is dat het voor professionals gewenst kan zijn om –  vanuit de eisen die door de huidige werkomgeving worden gesteld –  begeleid te worden bij de verbetering van hun professionaliteit. Primair zal dit een element zijn wat door het management in de vorm van coachend leiderschap kan worden verzorgd. In een aantal situaties zal een meer onafhankelijke reflectie gewenst zijn. De NOBCO heeft de overtuiging dat in die gevallen externe coaching een adequaat instrument kan zijn. Dit gegeven stelt specifieke eisen aan ieder die zich als (arbeidsgerelateerde) beroepscoach wil vestigen.

Missie:

De missie van de NOBCO is om voor beroepscoaches, die op basis van bovengenoemde visie werkzaam zijn, een professioneel kader te scheppen en in samenwerking met hen en met derden het vak van beroepscoach verder te professionaliseren.

Beleidsplan 2007-2010:

Sinds 2003 heeft de NOBCO een stormachtige groei doorgemaakt. Inmiddels zijn er rond de 2000 beroepscoaches bij de NOBCO aangesloten, waarvan ruim 260 als NOBCO Registercoach©.  Bij een zo snel groeiende organisatie is het van belang dat voor alle betrokkenen helder is wat die organisatie beoogt en op welke wijze de organisatie tracht die doelstellingen te verwezenlijken. Om deze redenen heeft het bestuur van de NOBCO een beleidsplan opgesteld. Het NOBCO-beleidsplan 2007-2010 bevat 24 concrete beleidsvoornemens die door het bestuur in deze jaren worden uigevoerd.

Doelstelling:

De belangrijkste doelstellingen uit het Beleidsplan op een rij:

Wat wil de NOBCO bereiken:

 • als organisatie intern
 • voor de aangesloten coaches
 • voor de markt (de opdrachtgevers)

Interne organisatie:

Zoals het vak van beroepscoach zich steeds verder professionaliseert doet de NOBCO als beroepsorganisatie dit ook. Door het opstellen en waar nodige regelmatig evalueren van haar visie, missie, doelstellingen en interne organisatie zal de NOBCO haar interne processen aan de eisen van de beroepsgroep en de hierdoor bediende markt aanpassen.

Coaches:

De NOBCO is een stichting (en dus geen ‘vereniging’), waar coaches zich bij kunnen aansluiten om zichzelf te ontwikkelen en zich als professionele beroepscoach aan de markt te presenteren.

Om dit te kunnen bewerkstelligen, ontwikkelt de NOBCO diverse activiteiten, zoals:

 • Het registreren van beroepscoaches. Voordat een coach geregistreerd kan worden dient hij of zij wel aan een aantal kwaliteitscriteria te voldoen (meer informatie op de website)
 • Het versterken van “NOBCO Register Coach” als kwaliteitslabel naar de markt.
 • Het uitvaardigen en zorg dragen voor de naleving van de Ethische Gedragscode voor beroepscoaches; onder andere door de opdrachtgever of coachee in de gelegenheid te stellen zich in geval van klachten tot de klachtencommissie van de NOBCO te wenden.
 • Het initiëren van studiegroepen of vaksecties inzake specifieke thema’s rond coaching.
 • Het organiseren van intercollegiale bijeenkomsten voor coaches.
 • Het organiseren van een jaarlijkse conferentie over de nieuwste ontwikkeling rond coaching.
 • Het leveren aan een bijdrage aan publicaties over coaching, zoals het Tijdschrift voor Coaching.
 • Het bieden van gelegenheid voor of het zelf organiseren van intervisiebijeenkomsten.
 • Gesprekspartner zijn namens de beroepsorganisatie (richting overheid en bedrijfsleven).

De markt:

De NOBCO wil meer in toenemend mate aandacht geven aan de markt / opdrachtgevers.
Hierbij zijn de volgende aspecten van belang:

 • De markt heeft toegang tot de bij de NOBCO aangesloten coaches.
 • De markt dient gegarandeerd te zijn van een professionele ondergrens. Dit wordt verwezenlijkt door de Ethische Gedragscode en de registratie van beroepscoaches.
 • Er wordt blijvend gewerkt aan het vergroten van inzicht in het soort van dienstverlening, het type coach en de prijsvorming.
 • De markt kan door de NOBCO geadviseerd worden bij (de inkoop van) complexere coaching-processen.
 • De NOBCO ontwikkelt, als vervolg op het registratiesysteem, een portfolio voor coaches.
 • Ten behoeve van de markt zal de NOBCO de aangesloten coaches stimuleren om specifieke branchedeskundigheid en bedrijfskundige kennis verder te ontwikkelen.
 • Voor landelijk verspreidde opdrachtgevers zal de NOBCO in samenspraak met de HRM-vertegenwoordigers het coaching netwerk verder verbeteren.
 • De ervaringen van NOBCO-coaches kunnen tevens leiden tot de ontwikkeling van specifieke interne programma’s, het ontwikkelen van het leiderschap of aanbevelingen aan het management hoe te coachen.